Lahden Formula K-kerhon säännöt

 

 

Lahden Formula K-kerho r.y.

 

 

 

 

1  §               Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho.  Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue.

 

2  §               Yhdistyksen tarkoituksena on koota yhteistoimintaan Formula K-autoilun harrastajat ja toimia

 

1           Formula K-autoilun edistämiseksi

 

2           harrastajien aseman turvaamiseksi

 

3               yhteyden ylläpitämiseksi kouluihin sekä kotimaisiin että ulkomaisiin vastaaviin järjestöihin

 

4           nuorison ohjaamiseksi kehittävien harrastusten pariin ja

 

5           hyvän yhteishengen ja yhteenkuuluvuuden edistämiseksi.

 

3  §               Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 

1               järjestää kokouksia, kursseja, näyttelyjä, esitelmä-, luento-, harjoitus- ja kilpailutilaisuuksia, retkiä ja jäsenilleen opintomatkoja

 

2           ylläpitää tämän toiminnan edellyttämiä ajoratoja ja -alueita

 

3           edustaa jäseniään heitä yhteisesti koskevissa asioissa.

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi hankkia ja omistaa kiinteätä ja irtainta omaisuutta, vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, järjestää asianomaisella luvalla arpajaisia sekä harjoittaa kioski-, majoitus- ja ravitsemisliiketoimintaa hankittuaan sitä varten mahdollisesti tarvittavan luvan. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole välittömän taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille eikä yhdistyksen toiminta muutenkaan muodostu pääasiallisesti taloudelliseksi.

4  §               Yhdistys voi olla jäsenenä sen tarkoitusta edistävissä yhdistyksissä, liitoissa ja keskusjärjestöissä.  Mahdollisen liittymisen päättää yhdistyksen kokous 2/3 äänten enemmistöllä annetuista äänistä.

 

5  §          Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi hyväksytään kaikki yhdistyksen tarkoitusperät hyväksyvät henkilöt. Yhdistyksellä voi olla myös kannattajajäseninä yksityisiä henkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä. Nuorisojäseniä ovat alle 15 vuotiaat, joilla ei ole äänioikeutta.

Uudet jäsenet hyväksyy yhdistyksen johtokunta.

 

Yhdistys voi kutsua kunniajäsenikseen sekä vapaa- että nuorisovapaajäsenikseen ansiokkaasti yhdistyksen toimintaa tukeneita henkilöitä. Päätöksen kutsumisesta tekee yhdistyksen kokous johtokunnan esityksestä.

 

6  §               Liittymisellään yhdistyksen jäsen ilmaisee hyväksyvänsä yhdistyksen tarkoituksen sekä tahtonsa noudattaa näitä sääntöjä ja yhdistyksen toimintaelinten päätöksiä.

 

7  §               Jäsenet suorittavat jäsenmaksua vuosikokouksen päätöksen mukaisesti. Kunniajäsenillä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

 

8  §               Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, ilmoittakoon siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.  Johtokunta voi erottaa jäsenen, joka toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusperiä, ei alistu yhdistyksen päätöksiin taikka ei täytä yhdistyksen sääntöjen määräämiä velvollisuuksia.

Jäsenellä, joka on eronnut tai erotettu yhdistyksestä, ei ole mitään oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.

 

9  §               Yhdistyksen päättävä elin on kokous. Toimeenpaneva elin on johtokunta. Johtokuntaan kuuluu vuodeksi kerrallaan valittava puheenjohtaja sekä kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittavat kuusi varsinaista jäsentä. Jäsenistä on kolme vuosittain erovuorossa, aluksi arvan, sitten vuoron mukaan.

 

 

10  §          Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-maaliskuussa ja syyskokous loka-marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Kutsu kokoukseen on toimitettava kirjeitse, yhdistyksen ilmoitustaululla, tai ilmoituksella paikallisessa sanomalehdessä vähintään 7 vrk ennen kokousta. Kokouksessa on jokaisella läsnäolevalla varsinaisella jäsenellä, yksi henkilökohtainen ääni. Kannattavalla- ja vapaajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, jos neljännes jäsenistä sitä kirjallisesti erityisesti ilmoitettua asiaa varten vaatii. Varsinaisen kokouksen ja ylimääräisen kokouksen ajan ja paikan määrää johtokunta. Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle samalla tavalla kuin varsinainen kokous.

 

 

11  §          Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös tulee toimittaa tilintarkastajille tammikuun aikana. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa tilintarkastuksesta viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

 

12  §          Kevätkokous käsittelee seuraavat asiat:

 

1           Valitsee kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajat sekä ääntenlaskijat.

 

2           Toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

 

3           Käsittelee yhdistyksen toimintakertomuksen edelliseltä kalenterivuodelta.

 

4               Käsittelee tilikertomuksen ja päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä.

 

5           Käsittelee muut mahdolliset esille tulevat asiat.

 

 

Syyskokous käsittelee seuraavat asiat:

 

1               Valitsee kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajat sekä ääntenlaskijat.

 

2               Toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

 

3               Päättää johtokunnan puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista.

 

4               Vahvistaa yhdistyksen toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä yhdistyksen jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle.

 

5               Valitsee johtokunnan puheenjohtajan ja jäsenet erovuoroisten sijaan.

 

6               Valitsee tilintarkastajat ja heille varatilintarkastajat.

 

7               Käsittelee muut mahdolliset esille tulevat asiat.

 

 

13  §          Vuosikokouksen valitseman johtokunnan tehtävänä on johtaa yhdistyksen toimintaa näiden sääntöjen ja yhdistyksen kokouksen päätöksen mukaisesti sekä toteuttaa yhdistyksen kokouksen päätökset.

 

14  §          Äänestettäessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö. Äänten jakaantuessa tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

15  §          Yhdistyksen nimen kirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja, sihteeri tai varapuheenjohtaja.

 

16  §          Näitä sääntöjä voidaan muuttaa, jos asia on kokouskutsussa olleen maininnan jälkeen otettu käsiteltäväksi yhdistyksen kokouksessa ja muutosta on kannattanut vähintään 2/3 enemmistö annetuista äänistä.

 

17  §          Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kahden kokouksen yhtäpitävällä päätöksellä. Molemmissa kokouksissa on päätöksen saatava 2/3 enemmistö annetuista äänistä. Kokousten väliajan tulee olla vähintään kaksi kuukautta. Yhdistyksen purkaantuessa käytetään sen omaisuus, sen jälkeen kun mahdolliset velat on maksettu, sillä tavoin kuin viimeisessä yhdistyksen kokouksessa on päätetty sääntöjen 2 §:ssä mainitun tarkoituksen edistämiseen.

 

18  §          Muuten noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

 

 

 

 

Alkuun

Tapahtumat

Hallitus

Jäseneksi

Linkit